SIMPANAN CAGARAN EMAS ( 013-689 5000 )SIMPANAN CAGARAN EMAS ( 013-689 5000 )
Simpanan emas adalah lebih memberi faedah kepada orang yng menyimpannya. Ini adalah kerana nilai emas sentiasa mengikut peredaran zaman. Oleh itu, pada zaman yang serba canggih ini kami menyarankan kepada orang ramai agar membuat simpanan emas. Dan kepada yang kurang berkemampuan, kami mencadangkan dengan membuat pinjaman wang bercagarkan emas di bank. Ini dengan kata lain, dengan sistem AR-RAHNU (pajakan). Sistem cagaran untuk mendapatkan wang telah berlaku sejak zaman Rasulullah s.a.w. apabila Baginda pernah membeli makanan daripada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya, menurut satu hadis:
( riwayat Bukhari dan Muslim )
Allah s.w.t. berfirman bermaksud: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Al-Baqarah: 283)
SIMPANAN CAGARAN EMAS ( 013-689 5000 )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...